کلاس تاریخ 3

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

نشست «شورای اطلاع رسانی و رسانه حوزه علمیه مشکوة»

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند نشست «شورای اطلاع رسانی و رسانه حوزه علمیه مشکوة» نشست «شورای اطلاع رسانی و رسانه حوزه علمیه مشکوة» مرداد ۱۹, ۱۴۰۰ ارائه نشست «شورای اطلاع رسانی و رسانه حوزه […]

نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة»

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة» نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة» مهر ۳, ۱۴۰۰ ارائه نشست هم اندیشی «امنای مالی […]