نشست وبیناری «بررسی ظرفیت های نخبگانی حوزه علمیه مشکوة»

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند نشست وبیناری «بررسی ظرفیت های نخبگانی حوزه علمیه مشکوة» نشست وبیناری «بررسی ظرفیت های نخبگانی حوزه علمیه مشکوة» آذر ۲۳, ۱۳۹۹ ارائه

مراسم پرفیض دعای کمیل و مناجات خوانی

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند مراسم پرفیض دعای کمیل و مناجات خوانی مراسم پرفیض دعای کمیل و مناجات خوانی آذر ۲۰, ۱۳۹۹ ارائه مراسم پرفیض دعای کمیل و مناجات خوانی مراسم پرفیض دعای کمیل […]

نشست وبیناری «پرسش و پاسخ معاونین حوزه علمیه مشکوة»

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند نشست وبیناری «پرسش و پاسخ معاونین حوزه علمیه مشکوة» نشست وبیناری «پرسش و پاسخ معاونین حوزه علمیه مشکوة» آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ارائه

نشست وبیناری بسیج، مقاومت و حوزه انقلابی

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند نشست وبیناری بسیج، مقاومت و حوزه انقلابی نشست وبیناری بسیج، مقاومت و حوزه انقلابی آذر ۵, ۱۳۹۹ ارائه