مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 1401-1400 حوزه علمیه مشکات


جمع کردن موارد ضبط شده

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 1401-1400 حوزه علمیه مشکات
مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 1401-1400 حوزه علمیه مشکات
شهریور ۱۷, ۱۴۰۰