نشست «بررسی آیین نامه رسانه با موضوع تشکیل شورای اطلاع رسانی»