نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة»


جمع کردن موارد ضبط شده

نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة»
نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة»
مهر ۳, ۱۴۰۰
نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة»
نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة»
مهر ۲۷, ۱۴۰۰
نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة»
نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة»
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰