پخش مجازی نشست تودیع و معارفه مدیر جدیدمرکز تخصصی و رونمایی از کتاب «التمارین النحویه»


جمع کردن موارد ضبط شده

پخش مجازی نشست تودیع و معارفه مدیر جدیدمرکز تخصصی و رونمایی از کتاب «التمارین النحویه»
پخش مجازی نشست تودیع و معارفه مدیر جدیدمرکز تخصصی و رونمایی از کتاب «التمارین النحویه»
آبان ۲۵, ۱۴۰۰